Najčastejšie otázky

Čo je realitný fond?

Realitný fond združuje prostriedky individuálnych investorov s cieľom nakupovať komerčné nehnuteľnosti, na ktoré by jednotliví investori sami nemali, kvôli k ich vysokej cene. Po tom, čo fond nehnuteľnosť kúpi, je výnos fondu vytváraný predovšetkým v podobe príjmov z nájmu a prevádzky nehnuteľnosti.

Prečo by som mal do fondu investovať?

Investícia do fondu umožní investorom podieľať sa na výhodách plynúcich z vlastníctva kvalitných komerčných nehnuteľností bez osobnej zodpovednosti za záväzky plynúce z ich prevádzky. Investorovi odpadávajú starosti so správou takých nehnuteľností, ktoré sú zvyčajne veľmi časovo náročné. V dlhodobom horizonte prinášajú komerčné nehnuteľnosti zaujímavý výnos, ktorý je generovaný kombináciou príjmu z nájomného a prípadného rastu hodnoty nehnuteľnosti.

Aké sú poplatky pri vstupe a výstupe z fondu?

Vstupné poplatky sa pre jednotlivých distribútorov môžu líšiť. Aktuálna výška vstupných poplatkov je:

  • Investície do 9 999,99 EUR 3 %
  • Investície od 10 000 do 19 999,99 EUR 2,5 %
  • Investície od 20 000 EUR a viac 2 %
  • Výstupný poplatok: 0 %

Ako môžem nakúpiť akcie fondu?

Akcie fondu môžete nakúpiť prostredníctvom distribútorov fondov. Výhradným distribútorom pre slovenský trh je Simplea Financial Services, s.r.o.

Ako môžem urobiť výber prostriedkov? Budem platiť nejaký poplatok?

O spätný odkup vašich podielových listov môžete požiadať kedykoľvek od 1. 4. 2022, na základe formulára „Žiadosť o spätný odkup“. Akonáhle obdržíme v poriadku vyplnený, podpísaný a overený formulár, prebehne vysporiadanie spätného odkupu za príslušnú aktuálnu hodnotu podielového listu, stanovenú k poslednému dňu v mesiaci, v ktorom sme žiadosť o odkúpenie obdržali. Finančné prostriedky vám budú zaslané na vami uvedený bankový účet. Vysporiadanie odkúpenia prebehne najneskôr do 15 pracovných dní po konci kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť doručená. Výstupný poplatok nie je účtovaný.

Čo je to nehnuteľnostná spoločnosť?

Nehnuteľnostná spoločnosť je právnická osoba (zvyčajne akciová spoločnosť alebo spoločnosť s ručeným obmedzením), ktorej predmetom podnikania je prevažne nadobúdanie a prevádzkovanie nehnuteľností. Dnes je na trhu štandardom, že sa komerčné nehnuteľnosti zaobstarávajú práve nákupom nehnuteľnostných spoločností.

Vypláca fond dividendy?

Fond je plne reinvestičný. To znamená, že všetky realizované výnosy opäť ihneď investuje a nevypláca vo forme dividend. Prípadný zisk teda investor realizuje rozdielom medzi kúpnou a predajnou cenou akcie fondu. Navyše, investor pri reinvestovaní výnosov využíva výhodu zloženého úročenia, čím dosahuje vyšší výnos na konci investičného horizontu.

Ako sa počíta kurz fondu?

Kurz fondu alias NAV (Net Asset Value) sa počíta ako súčet trhových cien všetkých vlastnených nehnuteľností alebo nehnuteľnostných spoločností, pričom od tejto hodnoty sa odpočíta hodnota všetkých záväzkov. Toto finálne číslo sa nakoniec vydelí počtom vydaných akcií, čím získame kurz fondu, teda cenu akcie.

Ako funguje zdanenie príjmov z investícií?

Výnos z predaja podielov vzniká vtedy, keď je cena pri redemácii (spätnom predaji) vyššia ako cena pri nákupe podielov (pri zohľadnení prípadných vstupných alebo výstupných poplatkov). Podľa zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmu, podlieha výnos zrážkovej dani 19 %. Príjmy z podielových listov budú súčasťou osobitného základu dane z kapitálového majetku a daňovník (investor) si z týchto príjmov daňovú povinnosť vysporiada prostredníctvom podaného daňového priznania. Pri ETF fondoch je výnos oslobodený od dane, ak ich investor drží aspoň jeden rok. To znamená, že po roku sa už výnos nemusí zdaňovať. Zároveň platí, že ak ročný zdaniteľný príjem z investovania nepresiahne 500 eur, tento príjem je oslobodený od dane. Odporúčame Vám v otázkach zdaňovania poradiť sa s daňovým poradcom. 

Stránka používa súbory cookies  na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.

Výberom nasledujúceho súhlasíte s používaním súborov cookies a používaním údajov o vašom správaní na webovej lokalite na zobrazovanie cielených reklám.