Investujte doma

Už od 20 EUR sa môžete podieľať na výnose zo stomiliónových kancelárskych budov.

CIELIME NA VÝNOS 6 % ROČNE

Kombinácia garancie a atraktívneho výnosu!

Fond Trigea riadi skúsený tím na čele s Tomášom Trčkom. Investujeme výhradne do komerčných nehnuteľností, ktoré na českom trhu ponúkajú vyšší výnos než rezidenčné byty. Zameriavame sa len na zabehnuté lokality a už plne prenajaté kancelárie, čím znižujeme riziko.

Vďaka rastu cien nehnuteľností a vývoju nájmov veríme v dlhodobé ročné zhodnotenie fondu o 5 až 7 %.

Naše portfolio

Explora Business Centre, Praha

Nemovitostní fond Trigea koupil 1. 6. 2021 kancelářskou budovu Explora Business Centre, která se nachází přímo nad stanicí metra Nové Butovice v Praze. Jedná se o třetí a zatím suverénně největší nemovitost v našem fondu. Explora Business Centre je moderní kancelářský projekt třídy A, který nájemcům nabízí nejvyšší standard služeb a prostor, velká a flexibilní kancelářská podlaží a příjemné prostředí včetně společného atria. Pronajímatelná plocha budovy přesahuje 22 tisíc m2 a je vyhledávaným sídlem mnoha mezinárodních společností. Mezi nejvýznamnější nájemníky tak patří mimo jiné CitiBank, DHL, Porsche, GE International, NNIT nebo Fortinet. Projekt je držitelem certifikace udržitelnosti LEED v nejvyšším stupni Gold.

Explora Business Centre

Trigea v číslach

OBSADENOSŤ

WAULT*

*Vážený priemer zostávajúcich dĺžok všetkých uzavretých nájomných zmlúv.

LTV PORTFÓLIA (bez hotovosti)**

**Pomer výšky úveru k cene nehnuteľnosti. Bez hotovosti na účte.

Rozloženie portfólia

ZLOŽENIE PORTFÓLIA PODĽA
PRENAJÍMATEĽNÉ PLOCHYROZLOŽENIE PORTFÓLIA
PODĽA PRÍJMOV Z NEHNUTEĽNOSTÍIdeálna investícia na dôchodok

Fond Trigea je vhodný pre konzervatívnych aj dynamických investorov, ktorí chcú získať prístup na realitný trh a oceňujú možnosť diverzifikácie, teda rozloženia rizika.

Odporúčame investovať aspoň v horizonte 5 rokov, pričom fond je tiež vhodný ako súčasť portfólia určeného na dôchodok. Ceny nehnuteľností ani v dobách ekonomického poklesu nepadajú tak dramaticky, ako akcie a navyše majú tendenciu sa rýchlejšie vracať do pôvodných hodnôt. Napriek tomu je potrebné počítať s tým, že hodnota fondu sa môže meniť.

Informácie o fonde

  •  Pozitívny cieľový trh

 Kategórie klientov
 - Neprofesionálny klient
- Profesionálny klient
- Spôsobilá protistrana 

Znalosti a skúsenosti 
-  Klient so základnými znalosťami
- Informovaný klient
- Pokročilý klient

Schopnosť niesť straty 
-  Klient, ktorý je ochotný akceptovať možné % straty uvedené v stresovom scenári v Kľúčových informáciách pre investorov

Riziková tolerancia 
-  SRI 2. Nízky stupeň rizika

Ciele a potreby klientov 
-  Rast hodnoty investície
- Odporúčaný investičný horizont je aspoň 5 rokov

  •  Udržateľnosť 

 SFDR 
-  Článok 8. Fond presadzuje environmentálne a sociálne vlastnosti

Udržateľné investície 

- Nie

Hlavné nepriaznivé vplyvy investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti 
- Áno

Zameranie na enviromentálne faktory, sociálne faktory, governancia alebo kombinácia 
-  Enviromentálne 

 

  •  Negatívny cieľový trh 

 Znalosti a skúsenosti 
- N/A

Schopnosť niesť straty 
-  Klient nie je ochotný niesť straty vo výške podľa nepriaznivého či stresového scenára uvedených v Kľúčových informáciách pre investorov

Ciele a potreby klientov 
-  Záruka návratnosti investovaných prostriedkov

Najčastejšie otázky

Čo je realitný fond?

Realitný fond združuje prostriedky individuálnych investorov s cieľom nakupovať komerčné nehnuteľnosti, na ktoré by jednotliví investori sami nemali, kvôli k ich vysokej cene. Po tom, čo fond nehnuteľnosť kúpi, je výnos fondu vytváraný predovšetkým v podobe príjmov z nájmu a prevádzky nehnuteľnosti.

Prečo by som mal do fondu investovať?

Investícia do fondu umožní investorom podieľať sa na výhodách plynúcich z vlastníctva kvalitných komerčných nehnuteľností bez osobnej zodpovednosti za záväzky plynúce z ich prevádzky. Investorovi odpadávajú starosti so správou takých nehnuteľností, ktoré sú zvyčajne veľmi časovo náročné. V dlhodobom horizonte prinášajú komerčné nehnuteľnosti zaujímavý výnos, ktorý je generovaný kombináciou príjmu z nájomného a prípadného rastu hodnoty nehnuteľnosti.

Aké sú poplatky pri vstupe a výstupe z fondu?

Vstupné poplatky sa pre jednotlivých distribútorov môžu líšiť. Aktuálna výška vstupných poplatkov je:

  • Investície do 9 999,99 EUR 3 %
  • Investície od 10 000 do 19 999,99 EUR 2,5 %
  • Investície od 20 000 EUR a viac 2 %
  • Výstupný poplatok: 0 %

Ako môžem nakúpiť akcie fondu?

Akcie fondu môžete nakúpiť prostredníctvom distribútorov fondov. Výhradným distribútorom pre slovenský trh je Simplea Financial Services, s.r.o.

Ako môžem urobiť výber prostriedkov? Budem platiť nejaký poplatok?

O spätný odkup vašich podielových listov môžete požiadať kedykoľvek od 1. 4. 2022, na základe formulára „Žiadosť o spätný odkup“. Akonáhle obdržíme v poriadku vyplnený, podpísaný a overený formulár, prebehne vysporiadanie spätného odkupu za príslušnú aktuálnu hodnotu podielového listu, stanovenú k poslednému dňu v mesiaci, v ktorom sme žiadosť o odkúpenie obdržali. Finančné prostriedky vám budú zaslané na vami uvedený bankový účet. Vysporiadanie odkúpenia prebehne najneskôr do 15 pracovných dní po konci kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť doručená. Výstupný poplatok nie je účtovaný.

Čo je to nehnuteľnostná spoločnosť?

Nehnuteľnostná spoločnosť je právnická osoba (zvyčajne akciová spoločnosť alebo spoločnosť s ručeným obmedzením), ktorej predmetom podnikania je prevažne nadobúdanie a prevádzkovanie nehnuteľností. Dnes je na trhu štandardom, že sa komerčné nehnuteľnosti zaobstarávajú práve nákupom nehnuteľnostných spoločností.

Vypláca fond dividendy?

Fond je plne reinvestičný. To znamená, že všetky realizované výnosy opäť ihneď investuje a nevypláca vo forme dividend. Prípadný zisk teda investor realizuje rozdielom medzi kúpnou a predajnou cenou akcie fondu. Navyše, investor pri reinvestovaní výnosov využíva výhodu zloženého úročenia, čím dosahuje vyšší výnos na konci investičného horizontu.

Ako sa počíta kurz fondu?

Kurz fondu alias NAV (Net Asset Value) sa počíta ako súčet trhových cien všetkých vlastnených nehnuteľností alebo nehnuteľnostných spoločností, pričom od tejto hodnoty sa odpočíta hodnota všetkých záväzkov. Toto finálne číslo sa nakoniec vydelí počtom vydaných akcií, čím získame kurz fondu, teda cenu akcie.

Ako funguje zdanenie príjmov z investícií?

Výnos z predaja podielov vzniká vtedy, keď je cena pri redemácii (spätnom predaji) vyššia ako cena pri nákupe podielov (pri zohľadnení prípadných vstupných alebo výstupných poplatkov). Podľa zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmu, podlieha výnos zrážkovej dani 19 %. Príjmy z podielových listov budú súčasťou osobitného základu dane z kapitálového majetku a daňovník (investor) si z týchto príjmov daňovú povinnosť vysporiada prostredníctvom podaného daňového priznania. Pri ETF fondoch je výnos oslobodený od dane, ak ich investor drží aspoň jeden rok. To znamená, že po roku sa už výnos nemusí zdaňovať. Zároveň platí, že ak ročný zdaniteľný príjem z investovania nepresiahne 500 eur, tento príjem je oslobodený od dane. Odporúčame Vám v otázkach zdaňovania poradiť sa s daňovým poradcom. 

Stránka používa súbory cookies  na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.

Výberom nasledujúceho súhlasíte s používaním súborov cookies a používaním údajov o vašom správaní na webovej lokalite na zobrazovanie cielených reklám.